Política de privacidad

Considerem que la privadesa dels nostres usuaris ha de ser primordial. Per aquesta raó apliquem una política de transparència a tots els nostres processos perquè els usuaris estiguin sempre informats i tinguin control sobre el seu privadesa.

 

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Us preguem llegiu atentament cadascun d’aquests termes que regulen l’accés i l’ús, i en general, la relació entre aquest website i els usuaris d’aquest.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

En compliment del capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, de l’art. 13.1a del Reglament (UE) 2016/679 i de la normativa vigent sobre protecció de dades personals, us informem que la present pàgina web és propietat de:

 

ENTITAT: ANNA MARÍA LLASAT RODRÍGUEZ

DOMICILI: C/ Major núm. 6, 43515 La Galera, Tarragona

EMAIL: anamariallasat@gmail.com

CIF: 40916582L

D’ara endavant el «WEBSITE».

Marc Normatiu

El website garanteix el respecte de les garanties, normes i procediments previstos a l’Ordenament Jurídic per protegir els drets a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals.

 

 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades (RGPD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Delegat de Protecció de dades

D’acord amb el RGPD (art. 37.1), el website, havent tingut en compte la naturalesa, l’àmbit i les finalitats del tractament, així com el risc associat a les operacions de tractament i prèvia anàlisi interna ha arribat a la conclusió que no té obligació legal de designar un delegat de protecció de dades.

 

Tot i això, per garantir i demostrar que el tractament es duu a terme sota les disposicions del RGPD s’han establert protocols i eines de rendició de comptes com ara avaluacions d’impacte, revisions trimestrals, auditoria anual… etc. Així mateix, disposa d’un equip encarregat de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, així com informar i assessorar els interessats i cooperar amb l’autoritat de control.

Mantingueu el control sobre les vostres dades

Les dades de caràcter personal que es poguessin demanar seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat del website.

 

La recopilació i l’ús de dades és essencial per poder oferir els nostres serveis. No obstant això, ha de saber que només li sol·licitarem aquella informació que sigui estrictament adequada, pertinent i limitada a allò necessari per a les finalitats més avall descrites. Aquests són les dades que us podem sol·licitar:

Sol·licitud de dades als nostres clients:

Us sol·licitem aquestes dades amb la finalitat següent:

Les dades personals que sol·licitem ens serveixen per gestionar, prestar i millorar els serveis que ens has sol·licitat, així com per gestionar les consultes que ens enviïs.

 

Aquestes són les dades que els podem sol·licitar:

Contacte: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, document identificatiu, signatura.

 

La legitimació per al tractament d’aquestes dades

CONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part.

 

*Termini de conservació d’aquestes dades:

En general, conservarem les vostres dades personals durant el període necessari per proporcionar-li els nostres serveis.

 

Això inclou les dades que vostè o altres persones ens hagin proporcionat o les dades generades o inferides durant els nostres serveis.

Sol·licitud de dades als nostres clients:

Aquestes dades pots ser obtingudes a través de diversos mètodes:

Perquè vostè ens els faciliti voluntàriament.

A través del nostre formulari de subscripció ubicat a la web.

A través del formulari de contacte de la pàgina web.

 

Aquestes són les dades que els podem sol·licitar:

Contacte: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, document identificatiu, signatura.

 

La legitimació per al tractament d’aquestes dades és

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les dades personals per a un o diversos fins específics.

 

* Termini de conservació d’aquestes dades:

Es mantindran de forma indefinida mentre l’interessat no sol·liciti la supressió

Podem obtenir material fotogràfic i audiovisual:

Com obtindrem les imatges:

En esdeveniments i activitats.

En formacions.

 

Amb la següent finalitat:

Difusió d’activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, el bloc, les xarxes socials de l’entitat.
Filmacions destinades a difusió comercial.
Ús intern en memòries i projectes.
Documents i material gràfic imprès com cartells, fulletons i manuals.
Imatges per a revistes o publicacions dàmbit relacionat amb el sector.


La legitimació per al tractament d’aquestes dades és
Consentiment -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les dades personals per a un o diversos fins específics.


* Termini de conservació d’aquestes dades:
Es mantindran de forma indefinida mentre l’interessat no sol·liciti la supressió

Podem recopilar dades mitjançant la nostra pàgina web

Vostè pot navegar per la majoria de pàgines del website sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació és necessària per proporcionar-vos els serveis electrònics que ens sol·licita.

 

Amb la finalitat següent:
Millorar l’experiència d’usuari de la web.
Mantenir la seguretat de la web duent a terme una monitorització d’activitats malicioses i detecció del frau.
Contestar les consultes a través del qüestionari de contacte.
Gestionar subscripcions.
** Mantenir-te informat sobre notícies, esdeveniments o promocions sobre els nostres serveis que t’interessen.


Aquestes són les dades que els podem sol·licitar:
Contacte: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, document identificatiu, signatura.
Dades tecnològiques: temps de permanència a la web, pàgines visitades, preferències d’idioma, adreça IP, tipus de dispositiu, sistema operatiu tipus de navegador, resolució de pantalla.


La legitimació per al tractament d’aquestes dades és
CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les dades personals per a un o diversos fins específics.


* Termini de conservació d’aquestes dades:
En general, conservarem les vostres dades personals durant el període necessari per proporcionar-li els nostres serveis.
Això inclou les dades que vostè o altres persones ens hagin proporcionat o les dades generades o inferides durant els nostres serveis.

 

El website elabora un perfil comercial sobre la base de la informació que vostè ens facilita.


* Podrem conservar la seva informació personal fins i tot després de finalitzar aquesta necessitat si fos necessari per complir alguna obligació legal, les dades romandrien bloquejades el temps necessari per complir el període marcat per la Llei per procedir després a la seva eliminació.


** Vostè pot optar per no rebre les nostres comunicacions electròniques, pot sol·licitar-ho enviant un email al website amb el següent assumpte “no desitjo rebre comunicacions comercials”.

Ús de la web per menors

La navegació en aquesta web per menors d’edat exigeix que hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol acte realitzat pels menors al seu càrrec.

 

Els representants legals de les persones menors tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’internet per aquests menors. Per això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

Destinataris

Utilitzem terceres parts per ajudar-nos a proporcionar els nostres serveis. Aquestes terceres parts poden tenir un accés limitat a la vostra informació en la mesura necessària per executar aquestes tasques en representació nostra i estan obligades a no desvetllar-la ni utilitzar-la per altres fins.

El website formalitzarà, en cada cas, els contractes de confidencialitat i encàrrec de tractament que siguin necessaris per realitzar el servei que ens ha encomanat.

 

El web comprova que tots els encarregats de tractament amb què treballa compleixen les seves polítiques de seguretat i les mesures tècniques imposats per la normativa i segueixen les seves instruccions en la prestació i correcte desenvolupament dels serveis per als que són contractats.

Aquests són els serveis externs que tenim encomanats a tercers:

 

 • Assessorament laboral, fiscal o comptable.
 • Manteniment d’equips i/o aplicacions informàtiques.
 • Hosting i/o manteniment de la web.
 • Gestió de xarxes socials.
 • Agència de comunicació, impremta i/o serveis dedició de vídeos i/o imatges.

 

El website no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà la vostra informació personal amb cap anunciant ni amb xarxes de anuncis per a publicitat sense el vostre permís explícit.


El lloc web podrà proporcionar informació a tercers quan ho exigeixi una llei, una citació o un procediment judicial. No obstant això, al cas de ser cedits es produiria una informació prèvia al lliurament.

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Canvi de control

Podem compartir les vostres dades personals com a part d’una venda, fusió o canvi de control, o per preparar qualsevol d’aquestes circumstàncies. Qualsevol altra entitat que compri tota o part de l’empresa tindrà dret a continuar utilitzant les teves dades, però únicament en la manera descrita en aquesta Política de Privadesa.

Seguritat de les dades

El website aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per proporcionar un nivell de seguretat adequat al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les vostres dades.


El website codifica la sessió mitjançant un certificat digital que permet demostrar la identitat del lloc web als navegadors i garanteix que la informació que s’envia per la pàgina no podrà ser interceptada i utilitzada per tercers.


El website es preocupa per la seguretat dels usuaris de la seva web i per això manté actualitzat el programari, aplica un firewall que es ocupa de detectar i mitigar amenaces i realitza còpies de seguretat per garantir la integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Consells de navegació

Comproveu que el servidor al qual us connecteu estigui ubicat al domini correcte, fins i tot quan s’utilitzin enllaços emmagatzemats en preferits.


No utilitzeu adreces web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, SMS, etc.) en què se sol·liciti realitzar alguna gestió amb les vostres dades personals.


Escriviu directament les adreces dels llocs web als quals voleu connectar-vos

Quins drets té vostè amb respecte a els seves dades?

Vostè té dret a conèixer si el website està tractant les dades personals que li concerneixin, o no.

 

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de dades. El website deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Vostè té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com a retirar el consentiment per al tractament en qualsevol moment.

 

Vostè pot exercir els seus drets contactant amb el website, per mitjà de les dades de contacte anteriorment esmentades, indicant com a assumpte “LOPD, Drets” i adjuntant fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

 

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quines obligacions té vostè respecte a les seves dades?

Vostè es compromet a garantir la veracitat de les dades que ens facilita i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es faci produeixi sobre ells.
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis del web.


No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se, rebre informació dels productes i serveis del website o gestionar el servei que ens ha encomanat.


Com a usuari vostè es compromet a que la informació facilitada al website sobre terceres persones ha estat demanada d’acord amb la normativa vigent i havent demanat el consentiment del titular de les dades.


Com a usuari d’aquesta web es compromet a utilitzar el website, els serveis, els continguts i aquest avís legal de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.


Us comprometeu a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del web, ni utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.


Aquesta web pot contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privadesa dels quals són alienes al website, en accedir a aquests llocs web vostè ha de decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de galetes.


Aquest AVÍS LEGAL s’actualitzarà periòdicament, per la qual cosa resultaran aplicables les condicions que es trobin vigents i publicades en el moment d’utilització de la web o dels serveis. Us preguem llegiu atentament aquesta informació abans de procedir a la vostra ús, així com periòdicament, per tal de mantenir totalment informat.


Si teniu alguna pregunta en relació amb aquest Avís Legal podeu contactar amb nosaltres a través de la informació de contacte indicada més amunt.

Consentiment

Vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament manual i automatitzat dels mateixos per part del website en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de protecció de dades personals.


Pot anul·lar qualsevol autorització quan ho desitgi dirigint-se al website.

Legislació aplicable

La legislació aplicable al present AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer de qualsevol demandes que aquesta web susciti serà la dels jutjats que corresponguin a la província del website, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Consentiment de la web i enllaços (links)

Els enllaços continguts en aquesta web poden adreçar-se a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al website, ni en fa una revisió dels seus continguts i, per això no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el website i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. El website tampoc no es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

 

Els enllaços a la web del website hauran de respectar les condicions següents:

 

 • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part del web de la pàgina que fa l’enllaç.
 • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atempten contra l’ordre públic, així com tampoc no contindrà continguts contraris a qualsevol drets de tercers.
 • El website podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hi hagi realitzat lenllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació del website.
 • El website no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
 • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al website excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

Propietat intel·lectual

Tots els elements que formen el lloc web, així com lestructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat del website o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.


Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts.


El website prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.


L’ús dels continguts haurà de respectar-ne el llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del website.


Pel que fa a les cites de productes o serveis de tercers, el website reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web l’existència de drets ni de responsabilitat alguna sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

Responsabilitat

El website no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que compromet a realitzar els majors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.


Tant l’accés a la Web del website com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.


El website no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un funcionament dolent del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.


El website no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no de limitació, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en aquesta web.


No obstant això, en compliment del que disposa la LSSI, el website es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o moral i ordre públic. En cas que vostè consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem contacteu amb el website.


El website no es responsabilitza de les contestacions que es facin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen a la seva web, per la qual cosa en cap cas no se’n podrà derivar efecte jurídic vinculant.

Obrir xat
1
En què et podem ajudar?